علوم و زندگی

نام‌ درس: علوم‌تجربي   موضوع: انواع مخلوط      مدت: 45 دقيقه

شماره‌ي طرح درس:       نام مدرسه:شهید مطهری

 تعداد دانش‌آموزان:38 نفر

نام دبير:عباس الهیاری              كلاس: اول 1 تاريخ: 30/8/85   

صفحه كتاب: 31-33

مشخصات كلي

 

آشنايي با مخلوط همگن و ناهمگن

هدف كلي

 

1- تعريف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.

2- ويژگي‌هاي مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.

3- بتواند براي مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند.

4-مثال‌هايي كه در زندگي روزانه در رابطه با اين دو مخلوط ميباشد نام ببرد.

5-محلول را بشناسندوبرای آن چند مثال بزنند.

6 –از ابزارهای لازم برای انجام آزمایش ها به درستی استفاده کنند.

هدف‌هاي رفتاري

 

اشاره به اين موضوع كه تمام چيزهاي اطراف ما را خداوند آفريده از جمله مواد گوناگون و توجه به اين مطلب كه هستي و هر چه در آن است براي انسان آفريده شده و خلقت خاك، آب و هوا كه نمونه‌هايي از مخلوط‌هاي همگن و ناهمگن است بيهوده نبوده و در خدمت انسان و براي بهتر زندگي كردن او و در نهايت به كمال مطلوب رسيدن او مي‌باشد.

هدف ديني

 

كتاب درسي ـ گچ رنگي ـ وسايل آزمايش از قبيل ليوان، آب، نمك، شكر، قاشق، خاك، مقداري نخود و لوبيا و عدس، مقداري آجيل، بشقاب

وسايل كمك آموزشي

 

سخنراني ـ بارش مغزي ـ پرسش و پاسخ، انجام آزمايش

روش و شيوه‌ي تدريس

3دقيقه

سلام، احوالپرسي از دانش‌آموزان، دقت در وضعيت جسمي و حضور و غياب آنها كنترل تكاليف دانش‌آموزان

قبل از شروع درس

7دقيقه

قبل از شروع درس براي آماده‌سازي دانش‌آموزان براي درس جديد سؤالاتي از درس گذشته پرسيده مي‌شود:

الف) انواع مواد را نام ببريد.

ب) تعريف عنصر چيست؟

ج) تعريف ماده مركب چيست؟

 

هـ ) براي عنصر، تركيب و خالص مثال بزنيد. و) فرق مخلوط و خالص را بيان كنيد.

ارزشيابي تشخيصي

5دقيقه

براي ايجاد انگيزه دو ليوان برداشته مقداري آب در هر دو مي‌ريزيم به يكي مقداري نمك و به ليوان ديگر مقداري خاك اضافه مي‌كنيم و هر دو را هم مي‌زنيم و از يكي از بچه‌ها مي‌خواهيم كه خاك را در آب پيدا كند و نشان دهد و از دانش‌آموز ديگر مي‌خواهيم كه نمك را در آب پيدا كند و نشان دهد البته دانش‌آموز دوم نمي‌تواند اين كار را انجام دهد پس آيا نمك‌ها كجاست؟ به دانش‌آموز دوم مي‌گويم آب را چشيده و هم‌خودش و هم ساير دانش‌آموزان را از وجود نمك مطلع كند سپس به دانش‌آموزان خبر دهد كه آب شور مي‌باشد. دانش‌آموزان مي‌گويند و مي‌پرسند سپس با آنكه آب شور است را ديده نمي‌شود و با همين سؤال درس جديد را ارائه مي‌دهيم.

آماده‌سازي و ايجاد انگيزه

7دقيقه

تدريس درس جديد را به اين ترتيب آغاز مي‌كنيم: بررسي شكل كتاب صفحه 37- 35 ـ مطالعه كتاب

همان‌طور كه دوستان شما آزمايش را انجام دادند متوجه شديد در هر دو ليوان مخلوط تشكيل شده ولي اين دو مخلوط با هم تفاوت دارد. امروز با دو نوع مخلوط و تفاوت آنها آشنا مي‌شويد، سپس روي تخته‌سياه با اشاره دوباره به تعريف مخلوط و تفاوت آن با ماده‌ي خالص انواع مخلوط‌ها را مي‌نويسيم و هر دو مخلوط يعني همگن و ناهمگن را تعريف كرده و اشاره مي‌كنيم كه نام ديگر مخلوط‌هاي همگن محلول است. دوباره براي دريافت بهتر موضوع درس دست به انجام آزمايش مي‌زنيم، اين‌بار از دو گروه مي‌خواهيم كه آزمايش را انجام دهند و در حين آزمايش چك‌ليست مربوط به اين دو گروه را هم تكميل مي‌كنيم.

گروه اول آزمايش اول با وسايل آب و ليوان و قاشق و شكر و گروه دوم آزمايش دوم با وسايل بشقاب، مقداري نخود، لوبيا و عدس. گروه اول شكر را در آب حل كرده و هم زده و ديگر شكر ديده نمي‌شود و نمي‌توان آن را تشخيص داد و با چشيدن آب به اين نتيجه مي‌رسند كه تمام آب شيرين شده و در همه‌جاي ليوان شكر وجود دارد. گروه دوم در بشقابي مقداري نخود و لوبيا و عدس را با هم مخلوط كرده و سرگروه به هر يك از اعضاي گروه مقداري از اين مخلوط را مي‌دهد و از آنها مي‌پرسد آيا به همه به يك اندازه مخلوط داده است. كه البته پاسخ دانش‌آموزان خير است و اين دانش‌آموزان نتيجه مي‌گيرند كه اجزاي اين مخلوط با چشم ديده شده و قابل تشخيص است و به هر كدام تعداد مساوي اين مواد نرسيده و پخش نشده است. پس از اتمام آزمايش با روش بارش مغزي ويژگي‌هاي اين دو مخلوط را به‌طور جداگانه روي تابلو نوشته و در نهايت دانش‌آموزان به اين موضوع پي مي‌برند كه مخلوط همگن اجزاي آن قابل تشخيص نيست و به‌طور يكنواخت پخش شده است و مخلوط ناهمگن اجزاي آن قابل تشخيص است و به‌طور يكنواخت پخش نشده است.

براي پايان درس براي اطمينان بيشتر از اينكه دانش‌آموزان درس را متوجه شدند از آنها مي‌پرسيم كه آجيل مخلوط ناهمگن است يا همگن و آنها با توجه به ويژگي‌هاي مخلوط‌ها و با ديدن آجيل و اينكه مقداري آجيل در دست بعضي از دوستان خود مشاهده مي‌كنند كه اجزاي آن قابل تشخيص است و به‌طور يكنواخت پخش نشده است، پس مخلوط ناهمگن است.

ارائه‌ي درس جديد

5دقيقه

در اين مرحله از درس ارائه شده خلاصه و جمع‌بندي به عمل آمده و در روي تابلو نوشته شده و سپس به‌صورت پرسش از دانش‌آموزان سؤالاتي به‌عمل مي‌آيد تا درس خلاصه شود:

تعريف مخلوط چيست؟

انواع مخلوط را نام ببريد.

ويژگي‌هاي مخلوط همگن و ناهمگن چيست؟

براي هر مخلوط مثال بزنيد؟

جمع‌بندي و خلاصه

5دقيقه

براي اين مرحله از تدريس از دانش‌آموزان سؤالي پرسيده مي‌شود و بايد افراد گروه براي جواب مشورت كرده و جواب توسط منشي گروه نوشته شود سپس جواب هر گروه را بررسي كرده و در نهايت همه‌ي گروه‌ها را تشويق و به گروه برتر جايزه داده شود و سؤال اين است «آيا هوا مخلوط همگن است يا ناهمگن»

ارزشيابي پاياني

3دقيقه

پرسيدن فصل 4 تا صفحه‌ي 34

نوشتن 5 سؤالي كه از متن درس پيدا كرده‌ايد.

مطالعه‌ي درس آينده براي آمادگي دانش‌آموزان صفحه‌ي 31 تا صفحه‌ي 33

آوردن وسايل براي آزمايش درس جديد

تكليف شب

                                                           


نوشته شده توسط عباس الهیاری در پنجشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 13 | لینک ثابت |

چرخه یادگیری

یادگیری ما را نمی توان با مقیاسی مانند عقربه سوخت ماشین اندازه گیری کرد که  از خالی تا پر تغییر می‌‌کند. ما با مرور دوباره آنچه که قبلا آموخته ایم و بازاندیشی در افکار وطرحهایمان برای یادگیری در آینده ، یاد می‌‌گیریم. وهمیشه چیزهای بیشتری برای آموختن وجود دارد.
معروف ترین چرخه یادگیری "چرخه کولب" است که چهار مرحله را برای یادگیری شناسایی کرده است:

تجربه

عمل


 

تفکر

مفهوم ساختن

این مدل نشان می‌‌دهد که ما چگونه از طریق تجربه و از مقایسه  تجربه خودمان با دیگران یاد می‌‌گیریم که چگونه تجربه هایمان  را تحلیل کنیم و برای کارهای جدیدی برنامه ریزی کنیم. اگر تمام فازهای این چرخه را طی کنیم "یادگیری تجربی" ، چنانکه به این اسم مشهور است، به تجربه اندک ما محدود نمی شود.
نوشته شده توسط عباس الهیاری در پنجشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 1 | لینک ثابت |

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ skypol محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط یاس تم